Product and Service - OEE Improvement System

Products

OEE Improvement System

การนำระบบ OEE Improvement System ไปติดตั้งในโรงงาน แต่ละเครื่องจักรของท่าน ระบบจะช่วยให้ ท่านสามารถมองเห็นการทำงานของเครื่องจักร ,Six Big Losses ที่เกิดขึ้น และกิจกรรมการทำงานของพนักงาน ในช่วงเวลาต่าง ๆ ในรูปแบบการแสดงผลผ่านทางจอภาพคอมพิวเตอร์ สามารถตรวจสอบข้อมูลย้อน หลังได้ตลอดเวลา และเรียกดูการทำงานปัจจุบันได้อย่างทันท่วงที (Real Time) โดยมีองค์ประกอบสำคัญของระบบ ได้แก่

Machine Monitoring System Box

MMS Box 2.0

ระบบดึงค่าเวลา และการทำงานของเครื่องจักรโดยตรง
 • ติดต่อสื่อสารผ่านโปรโตคอล TCP/IP (LAN, WAN)
 • ไม่จำกัดจำนวนการใช้งานต่อหนึ่ง Server
 • มีระบบ Automated Recovery Data
 • สามารถติดต่อกับเครื่องจักรได้ทุกประเภท
MMS Software

MMS Software

เป็น Software ที่ให้พนักงานในสายการผลิต บันทึกข้อมูลกิจกรรม และผลผลิตของงานในแต่ละวัน
 • ดูกราฟการทำงานของเครื่องจักร (Monitoring)
 • บันทึกงานที่ทำในแต่ละวัน
 • บันทึกผลผลิตของงานในแต่ละวัน

OEE Report

เป็น Software ที่ให้หัวหน้างาน และผู้บริหารใช้ในการแสดงรายงานต่างๆ ได้แก่
 • รายงานของงานที่ทำในแต่ละวัน
 • รายงานผลผลิตในแต่ละวัน
 • รายงานปัญหาที่พบในการผลิต
 • รายงาน Setup time
 • รายงาน Downtime
 • รายงาน Output
 • รายงาน Speed
 • รายงาน OEE
OEE-Report