แบบฟอร์มสมัครงาน

1. ประวัติส่วนตัว

ปี
ซม.
กก.
หากสมรส (โปรดระบุ)

2. ประวัติการศึกษา

3. ประวัติการทำงาน / ฝึกงาน (เริ่มจากที่ทำงานในอดีตถึงปัจจุบัน)

4. ทักษะและความสามารถพิเศษ

โปรดระบุ : พอใช้, ดี, ดีมาก
การฟัง
การพูด
การอ่าน
การเขียน
ภาษาอังกฤษ
ภาษาอื่นๆ

5. ทั่วไป

ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้อความที่ระบุไว้ในใบสมัครนี้เป็นความจริงถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ ภายหลังหากพบว่าข้อความดังกล่าวไม่ถูกต้องครบถ้วน หรือบิดเบือนจากความเป็นจริง ข้าพเจ้ายินยอมให้บริษัทฯดำเนินการปลดออกหรือเลิกจ้างข้าพเจ้าได้ทันที โดยไม่มีสิทธิได้รับค่าชดเชยใดๆ ทั้งสิ้น

พร้อมกันนี้ข้าพเจ้ารับทราบว่าผลงานหรือสิ่งประดิษฐ์ใดๆอันเกิดจากหรือสืบเนื่องจากการทำงานหรือที่ค้นพบในระหว่างที่เป็นพนักงานของบริษัทฯทุกกรณี จะตกเป็นทรัพย์สิน/สมบัติของบริษัทฯทั้งหมดโดยข้าพเจ้าไม่มีสิทธิได้รับผลตอบแทนใดๆเป็นพิเศษ อีกทั้งไม่มีสิทธิจำหน่ายจ่ายโอนให้แก่บุคคลหรือนิติบุคคลอื่นใดเว้นแต่จะได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากทางบริษัทฯก่อน กรณีฝ่าฝืนข้าพเจ้ายินยอมให้บริษัทฯดำเนินการตามกฎหมายสูงสุด

ยอมรับเงื่อนไข