Ingeni Systems - Software & Hardware Development

บริษัท อินจีนีซิสเต็มส์ จำกัด ในเครือ KIM PAI Group เราเป็นบริษัทวิจัยและพัฒนา ระบบ  ซอฟต์แวร์ และฮาร์ดแวร์ ระบบงานต่างๆ ที่ใช้ในการผลิตและงานบริการ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพให้อุตสาหกรรมการพิมพ์ และบรรจุภัณฑ์ของบริษัทในเครือ KIM PAI Group

จากประสบการณ์ในการวิจัย และพัฒนา ระบบงานต่างๆ เคียงคู่กับ KIM PAI Group มามากกว่า 10 ปี ทำให้บริษัทฯ มีความเชี่ยวชาญและชำนาญในด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบสำนักงานยุคใหม่ การสื่อสารข้อมูล การออกแบบและวางระบบเครือข่ายสายสัญญาณความเร็วสูง การบริหารจัดการระบบเครือข่ายรักษาความปลอดภัยเครือข่ายคอมพิวเตอร์แม่ข่ายและลูกข่าย การพัฒนาระบบงาน ระบบสารบรรณ ระบบประมวลผลเอกสารอัตโนมัติ ระบบงานพิมพ์ขนาดใหญ่ ระบบ Logistics งานบำรุงรักษาและดูแลระบบ งานพัฒนาการบุคคลากร และระบบงานอื่นๆ พร้อมทั้งทีมวิศวกรผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์สำหรับให้คำแนะนำและคำปรึกษาความต้องการเหมาะสมกับธุรกิจของลูกค้าทั้งก่อนและหลังการขาย (Pre and Post - Sales Service) และเรายังไม่หยุดในการคิดค้นวิจัยและพัฒนาเพื่อเป็นผู้นำด้านซอฟต์แวร์ และฮาร์ดแวร์ ในอุตสาหกรรมการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ต่อไป

Features

Datacollection (MMS Box)

ระบบรวบรวมข้อมูลการผลิตจากสาขาต่างๆ โดยจัดเก็บไว้ที่ศูนย์กลาง เพื่อความถูกต้องและแม่นยำ
Data Collection

Dashboarding (MMS Software)

ซอฟต์แวร์ช่วยในการติดตามงานสำหรับฝ่ายผลิต ผู้บริหารสามารถตรวจสอบข้อมูลที่ได้เกิดจากพนักงานฝ่ายผลิตโดยตรงแบบ Real Time
Dash Boarding

Production Analyzer (Real Time Production Report)

รายงานประสิทธิภาพโดยรวมของเครื่องจักร รายงานสรุปปัญหา
Production Analyzer

JIT For Printing

ระบบการจัดการการเบิกวัตถุดิบ ระหว่างฝ่ายผลิตและคลังกระดาษเพื่อการจัดการพื้นที่
JIT For Printing

Products

Machine Monitoring System Box

OEE Improvement System

ระบบซึ่งช่วยให้ท่าน สามารถมองเห็นการทำงานของเครื่องจักร, Six Big Losses ที่เกิดขึ้น และกิจกรรมการทำงานของพนักงาน ในช่วงเวลาต่าง ๆ